تماس با ما  09128039461
 ارتباط باما در (واتساب)
 09012529585

پس از ظهور اسلام در ایران با توجه به حفظ دوام آن و گسترش آن در سبک کاخ سازی در ایران تغییراتی در آن به وجود آمد. به عنوان مثال در سبک گچ بری  تغییراتی به وجود آمد و به گچبری مدرن  تغییر یافت.

 

دوران صفویه به دلیل آن که به دوران ما نزدیک می باشد و با توجه به تغییر نگرش و تفکر پادشاهان از آن زمان به بعد کاخ هایی که در آن زمان ساخته شده است هم اکنون در شهرهای مختلف ایران باقی مانده است. بیشتر این کاخ ها در دوران شاه عباس اول به سبک گچبری مدرن  ساخته شده است که در شهر اصفهان واقع شده است.  هم چنین در دوران صفویه هم که پایتخت آن قزوین بود برای کاخ سازی در آن شهر از گچ بری جدید و مدرن استفاده می کردند.

ارتباط هنری معماری با گچبری مدرن

هنر گچبری مدرن  زوایا و ابعاد محتلف و گوناگونی دارد که می توان آن را مورد بررسی قرار داد. اما آن گونه که به نظر می رسد هنر گچبری مدرن  در اوایل قرن بیستم بسیار گسترش یافت و خواستگاه هنری معماری در ایران بود.

از مهم ترین دست آوردهای هنر مدرن در ایران گچبری انتزاعی می باشد که سبک گچبری مدرن  را وارد ایران نمود. به همین دلیل این موضوع تحولی می باشد که اهمیت آن کمتر ازانقلاب صنعتی نمی باشد. همچنین در حوزه زیبایی شناسی در سبک معماری هنر گچبری مدرن انتزاعی تحول بسیاری را در آن به وجود آورد.

تمای هنرهای گچبری انتزاعی که در اروپا  شکل گرفته است با توجه به سیر تاریخی آن این طور به نظر می رسد که همه ی آن سبک ها از سبک خاصی به نام گچبری فیگورائیو  پیروی می کردند. کشیدن طرح گچبری و نقش آن و ساخت آن توسط کارگران با توجه گفته های رئالیسم ، پس از ظهور امپرسیوئیسم دچار تغییراتی شد . اگرچه همچنان از گذشته محتوای آن تا امروز باقی مانده است.

امپرسیوئیسم

تجربه ای که در هنر گچبری و رنگ و نور آن را به وجود آورد به صورت عملی امپرسیوئیسم می باشد.  رفته رفته با وساطت هنرمندان و دست بردن در طرح و نقش آن سیر جدیدی در هنر گچبری به وجود آمد و آن را به هنر گچبری مدرن  انتزاعی تبدیل می نمود. هنرمند نقاش علاوه بر آن که انتقال طرح خود بر روی گچبری مدرن  را نیز انجام می داد بلکه با بیان نظرات و احساسات خود ،

دیدگاه خود را نیز بیان می نمود.  در پایان کار این هنر احساسات و دیدگاه خود را بر روی طرح بیرونی گچبری مشاهده می نمود. اما هنوز آثار و طرح بیرونی گچبری دستی او با دنیای بیرون ارتباط برقرار نکرده بود. و آن گونه بود که هنر گچبری مدرن  انتزاعی به طور تدریجی تغییراتی را در این شیوه به وجود آورد و باعث ظهور تحولی جدید در سبک هنر گچبری سنتی شد.

در معماری اجزاء با یک دیگر و با تمامیت اثر رابطه وهماهنگی دارند رابطه اجزاء باهم و گنجانیدن انها در یک قالب که در همه آثار نمایان است یک کالبد فزیکی از اصل دین اسلام یعنی توحید است

در تزیینات گچبری از شیوه بر هشته که بسیار پر کار است  میتوان استفاده نمود که اغلب شامل نقوش اسلیمی گل و برگ که در میان این نقوش میتوان ایات مبارکه قران کریم را به نگارش در اورد . این شیوه گچبری بسیار بر جسته است  به گونه ای که قسمتهای گچبری شده بسیار  بیرون زده نشان داده می شود .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن