تلفن:  09128039461
 تلفن:  09012529585

گچبری هنری میباشد که پیشینه ایی دور و دراز دارد وبه زمان پیش از اسلام نیز بر میگردد  اثار تاریخی و هنری ایران بیانگر آن است

که افرینش یک اثر بر اساس باورها واعتقادات وطرح ریزیهایی که ریشه در فرهنگ کذشته داشته انجام گرفته است 

 

یکی از ویژگیهای هنر مند ایرانی این است که همواره هنر را با زند گی خود امیخته وبیشترین ذوق هنری خود را در حر فه ایی که دارد میگذارد 

گچبری گل وبرگ با تنوع بی انتها،گچبری نقشهای ظریف ودر هم بافته هندسی ،اشکال در هم پیچیده وعبا رات خوشنویسی ،اشکال طبیعی 

طرحهای اسلیمی از شاهکار های هنر گچبری دوران اسلامی میباشد به گواهی ارایه های گچبری که هیئت المانی در ویرانه های مدائن(تیسفون)

کشف کرده اند واکنون در بخش موزه های برلین نگهداری میشود وهمچنین به گواهی نقشهای گچبری که در نزدیکی ورامین بدست امده است 

واکنون در موزه پنسیلوانیای امریکا نگهداری میشود نشان میدهد که ایرانیان از روزگار ساسانی از گچ وگچبری برای نقشهای تزیینی استفاده میکردند 

از ویزگیهای معماری(گچبری)اسلامی ایران گوناگونی عناصر معماری آن نیست بلکه ذوق سلیم،وضوح ظرافت گچبری،تناسب درست طرحها،وامیزش

کلی هنر های کاربردی وسازگاری بین عناصر معماری میباشد 

تمامی حقوق محفوظ است

گچبری

گچبری

گچبری مدرن